Sound Off Yoga คือ อะไร

โยคะไร้เสียงที่ว่าไร้เสียง หมายถึงการที่คนภายในนอกมองเข้ามาจะเห็นว่าคลาสโยคะนี้ไม่มีเสียงเลย เพราะผู้ฝึกทุกคนสวมใส่หูฟังกันหมด

โยคะประเภทนี้เป็นการแก้ปัญหาเสียงรบกวนจากภายนอก หรือในกรณีที่คลาสใหญ่ๆแล้วทุกคนไม่สามารถได้ยินเสียงครูฝึกได้อย่างชัดเจน ทุกคนจะได้รับหูฟังที่จะมีเสียงครู และเสียงดนตรีกล่อมตลอดกาลฝึก และตัดเสียงรบกวนรอบข้างออก ทำให้การฝึกโยคะสงบมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น สลับคลาสใหญ่ๆหรือในที่ๆมีเสียงรบกวนอยู่เยอะ